Ohjelma / Tavoitteet

TYÖ JA OIKEUDENMUKAISUUS

Kempele – kotikuntamme Työ, asunto, viihtyisä elin­ympäristö ja toimivat kunnalliset palvelut tarjoavat perustan, jolle ihminen voi rakentaa elämäänsä. Kun­nallisilla palveluilla luodaan perusta ihmisten viihtymi­selle kotikunnassaan. Verotuloilla ja valtion tukitoimin rahoitetaan peruspalvelut. Me sanomme EI palvelu­maksuille.

Työ – ihmisen perusoikeus

Huoli työn saannista ja jatkuvuudesta painaa monen kempeleläisen ajatuksia. Kempeleen demareiden ta­voitteena on monipuolistaa kotikuntamme elinkeino­rakennetta ja luoda sitä kautta uusia, pysyviä työpaik­koja. Työnantajana kunta tarjoaa henkilöstönsä kautta laadukkaita palveluita kuntalaisille.

Asunto – jokaiselle välttämätön

Kunnan tulee tarjota monipuolisesti asumisen mah­dollisuuksia niin nuorille, lapsiperheille, vanhuksille kuin vammaisillekin sekä antaa ihmisille mahdollisuus päättää, hankkiiko hän kempeleestä vuokra- vai omis­tusasunnon/ tontin.

Kunnalliset palvelut – turvallisuuden perustekijät

Tavoitteenamme on turvata kotikunnassamme riittä­vät terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut vaikka seudul­lista yhteistyötä hyväksikäyttäen. Vahvin tavoite on uuden terveyskeskus-sairaalan rakentaminen uudella valtuustokaudella.

Lapsilla on oikeus hyvään ja turvalliseen päivähoito­paikkaan. Pikkukoululaisilla on oltava mahdollisuus kesälomien aikana valvottuun leikkipuisto- tai muu­hun toimintaan vanhempien työssä oloaikana.

Luokkakoot eivät saa nousta liian suuriksi. Yksilöllistä oppimista on tuettava.

Nuorilla on oltava riittävästi mielekkäitä kokoontu­mispaikkoja. Harrastustoimintaa on tuettava järjes­tämällä toimintatiloja. Erityisnuorisotyöllä on oltava riittävät toimintamahdollisuudet.

Syrjäytymisvaarassa olevan nuoren tilanteessa on puututtava ajoissa.

Aikuisväellä on oltava mahdollisuus asua ja kasvattaa perheensä viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. On tärkeää saada uudet kempeleläiset juurtumaan uuteen kotikuntaansa.

Vanhuustyön kiinnostavuus

Ikäihmisen ihmisarvon kunnioittaminen on meille sosialidemokraateille hyvän ikääntymisen peruski­vi. Sen turvaamiseksi tarvitsemme toimia yhteiskun­nan kaikilla sektoreilla. Myös vanhuslain ytimessä on ikääntyvän oikeuksien ja toimintakyvyn korostaminen. Tärkeintä on, että ihminen saa yksilöllisesti juuri niitä palveluja, jotka tukevat hänen hyvinvointiaan arjessa. Palveluiden laadun ja saatavuuden takaamiseksi tar­vitsemme osaavaa, monipuolista ja riittävää henkilös­töä ja hyvää johtamista. Vanhusalan houkuttelevuut­ta on lisättävä ja turvattava riittävästi aloituspaikkoja ja vanhus-työn erikoistumislinjoja. Vanhuksilla on ol­tava mahdollisuus viettää turvallista elämää omassa kotiympäristössään. Kunnan omaa palveluasumista tulee olla myös tarjolla.

Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus harrastaa mo­nipuolisesti. Kansalaisopistossa opiskelu on tehtävä mahdolliseksi pienituloisille ja työttömille. Ikäihmisten harrastusmahdollisuuksia on kehitettävä. Oikeuden­mukaisessa kempeleessä on tärkeää, että jokainen kempeleläinen saa olla rakentamassa oman kotikun­tansa hyvinvointia. Liikunnalla me jokainen voimme vaikuttaa omaan vointiimme.

Me demarit olemme siinä mukana.